ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Nομοθεσίας και έγγραφα που αφορούν τους ραδιοερασιτέχνες:

Υ.Α. Οικ. 38200/1136/2011 (PDF, 145KB, 20 σελίδες)
Κανονισμός Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου.

Υ.Α. 10800/310/4-3-2013 (PDF, 95KB, 8 σελίδες)
Τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου.

Ν. 4070/2012 (PDF, 5.9MB, 136 σελίδες)
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Κ.Υ.Α. 53571/3839/2000 (PDF, 456ΚΒ, 12 σελίδες)
Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά.

Ν.2801/2000 (επικαιροποιημένος 04-12-2020) (PDF, 501KB, 62 σελίδες)
Κατασκευές κεραιών στην ξηρά

Κ.Υ.Α. 25000/740/2011 (PDF, 93KB, 8 σελίδες)
Αναπροσαρμογή παραβόλων και τελών…

Κ.Υ.Α. 48263/959/2012 (PDF, 93KB, 8 σελίδες))
Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

Εγκύκλιος 63664/2541/Φ.310/24-12-2010 (PDF, 207KB, 3 σελίδες)
Εγκύκλιος σχετική με θέματα άσκησης αρμοδιοτήτων του τομέα επικοινωνιών που περιλαμβάνονται στο ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Εγκύκλιος 51192/1492/2-11-2011 (PDF, 979KB, 8 σελίδες)
Καθορισμός νέων εντύπων και αδειών…

Εγκύκλιος 6123/175/Φ.393/26-3-2013 (PDF, 166KB, 3 σελίδες)
Διευκρινήσεις επί θεμάτων τροποποίησης-ανανέωσης-έκδοσης ραδιοερασιτεχνικών αδειών βάσει αδείας της αλλοδαπής.

Εγκύκλιος 4401/749/Φ.317Α/25-7-2014 (PDF, 197KB, 4 σελίδες)
Διευκρινήσεις για τις διαδικασίες εξετάσεων προς απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη και για τις χρήσεις Ζωνών συχνοτήτων VHF της Ραδιοερασιτεχνικής Υπηρεσίας.